Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/1098/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie, ul. Odrowąża 75 poprzez zmianę siedziby, z dniem 1 kwietnia 2021 r. siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 zostanie zmieniona z ul. Odrowąża 75 na ul. Odrowąża 23.

W załączeniu przekazujemy tekst uchwały.

Pełna treść uchwały jest dostępna pod adresem https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/471E3565-FBAC-4E24-8F55-B17DBEAF71A3,frameless.htm 

UCHWAŁA NR XXXV/1098/2020

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie, ul. Odrowąża 75 poprzez zmianę siedziby

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1, 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) uchwala się, co następuje:

 § 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 kwietnia 2021 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 poprzez zmianę siedziby z ul. Odrowąża 75 na ul. Odrowąża 23 w Warszawie.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 § 3. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz tablicy informacyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie ul. Odrowąża 75.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca

Rady m. st. Warszawy

( - )

Ewa Malinowska-Grupińska