ODDZIAŁ V „MOTYLKI”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

STYCZEŃ

 

Temat kompleksowy: „Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą”

Hasła z podstawy programowej:
Dziecko:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych,

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych

IV.16 posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku angielskim i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki.

Cele :

Dziecko:

 • Posługuje się jednostkami czasu tj. dzisiaj, jutro, wczoraj oraz nazwami dni tygodnia;
 • Zauważa rytm w następstwie czasu – wymienia następujące po sobie pory roku;
 • Wyróżnia elementy fantastyczne w utworach literackich, wskazuje różnice między światem realnym i fantastycznym;
 • Wypowiada się na forum grupy;
 • Porusza się przy muzyce powtarzając układy taneczne oraz tworząc swoje własne układy ruchowe;
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi, określa, który z kolei jest wskazany przedmiot;
 • Poznaje zwyczaje: postanowienia noworoczne, składanie życzeń – zachęcanie do życzliwej postawy wobec innych

 

Temat kompleksowy: „Tydzień bajek polskich”

Hasła z podstawy programowej:

I.8 wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała

II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
III.5 ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych;

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi np. życzliwości, obowiązkowość, przyjaźń, radość;

I.5 odpowiada na pytania, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki

I.10 wymienia nazwę swojego kraju, rozpoznaje symbole ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach

IV.14 określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, rozróżnia stronę lewą i prawą;

 

Cele :

Dziecko:

 • Poznaje bohaterów kilku bajek polskich twórców, nazywa bohaterów, opisuje ich;
 • Koduje i dekoduje informacje – posługuje się symbolami;
 • Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni, orientuje się na macie do kodowania;
 • Dokonuje oceny postępowania bohaterów bajek oraz własnego, określa, jakie postępowanie można nazwać dobrym, sprawiedliwym, koleżeńskim;
 • Zadaje pytania o interesujące je fakty, wydarzenia;
 • Rozwija sprawność manualną oraz wyobraźnię poprzez wykonywanie prac plastycznych

 

Temat kompleksowy: „Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka”

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
II.1 rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

II.2 szanuje emocje swoje i innych osób;

II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

III.2 odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny;

IV.7 słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.; tworzy proste i złożone znaki;

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

 

Cele :

Dziecko:

 • Opowiada o swojej rodzinie, nazywa jej członków oraz relacje między nimi;
 • Rozumie potrzebę pomocy osobom starszym, okazuje im szacunek;
 • Przelicza elementy zbiorów, ustala wynik dodawania i odejmowania;
 • Przygotowuje upominki dla osób bliskich – babci i dziadka;
 • Uczy się piosenek oraz wierszy – doskonali pamięć;
 • Projektuje trasę dla ozobotów wg wskazanych warunków stosując kody barwne.

 

Temat kompleksowy:

 „O zwierzątkach swych pamiętaj - przytul, nakarm,  nie od święta”

Hasła z podstawy programowej:

I.8 wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II.10 dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi wykorzystując komunikaty werbalne i niewerbalne;

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne;

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych np. dotyczącymi życia zwierząt;

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek

IV.21 rozumie proste polecenia w j. angielskim i reaguje na nie, rozumie ogólny sens krótkich historyjek czytanych, gdy są wspierane obrazkami, ruchem, mimiką.

 

Cele:

Dziecko:

 • Poznaje różne gatunki zwierząt żyjących w środowisku naturalnym oraz hodowane w domach – wskazuje na ich potrzeby;
 • Korzysta z książek i albumów jako źródła wiedzy;
 • Klasyfikuje elementy wg określonych kryteriów;
 • Porównuje przedmioty pod względem wysokości, ustawia je od najmniejszego do największego;
 • Animuje sylwety tworząc scenki teatralne;
 • Łączy kropki, rysuje po śladzie – doskonali sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo – ruchową;
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, ruchowo – muzycznych;
 • Wykonuje ćwiczenia artykulacyjne doskonalące sprawność narządów mowy.