ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE

PAŹDZIERNIK

 

 

Temat kompleksowy: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

 

Hasła z podstawy programowej:

 

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych;

IV.4 rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć

I.5 Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

III.4. używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

IV.15. przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

 

Cele :

Dziecko:

 

 • posiada umiejętność wypowiadania się na podany temat;
 • Kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową i doskonali  sprawności manualne;
 • Rozwija zdolności plastyczne i wyobraźnię twórczej ;
 • Rozwija poczucie estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami;
 • zna zasady bezpieczeństwa oraz zasady higieny ;

 

Temat kompleksowy: Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka

Hasła z podstawy programowej:

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

IV.7. eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem;

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

III.9 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

 

Cele :

Dziecko:

 

 • rozpoznaje i nazywa warzywa
 • wykonuje układ ruchowy do piosenki
 • uzupełnia brakujący rym w wierszu
 • odpowiada na pytania pełnymi zdaniami
 • przyjmuje postawę ciała zbliżoną kształtem do warzywa, którego nazwę usłyszało
 • rozróżnia i nazywa poszczególne części roślin (korzeń, łodyga, liście, kwiat, owoc)
 • bierze udział w zabawach badawczych poszerzających wiedzę i doświadczenia
 • czerpie radość z uczestnictwa w zabawach ruchowych
 • uzupełnia zbiory określoną liczbą elementów

 

Temat kompleksowy: Liście malowane, pod drzewami rozsypane

 

Hasła z podstawy programowej:

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego;

IV.6. wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

II.2 szanuje emocje swoje i innych osób;

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.11 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 

Cele :

Dziecko:

 

 • odczuwa radość ze słuchania literatury dziecięcej
 • chętnie wypowiada się na temat bohaterów utworu
 • nazywa wybrane gatunki drzew i ich owoce
 • dostrzega piękno kolorystyki jesiennego krajobrazu
 • obserwuje zmiany zachodzące wraz z nową porą roku
 • doskonali sprawność fizyczną
 • nasłuchuje głosów przyrody

 

Temat kompleksowy: Las szumi jesiennie, już robi się sennie

 

IV.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

IV.7 (…) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni

II.10 dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę

I.9 wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

I.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

 

Cele :

Dziecko:

– poznaje środowiska przyrodnicze – las

– zna warunki życia niektórych zwierząt

– rozumie, że należy kulturalnie zachowywać się w lesie

– nazywa leśne zwierzęta i wskazuje miejsca, w których chętnie spędzą zimę

– wymienia pokarmy, które chętnie spożywają leśne zwierzęta

– potrafi określić cechy charakterystyczne pory roku przedstawionej na ilustracji

– powtarza rytmicznie treść utworu

– poznaje zapis graficzny głoski m

– wysłuchuje głoskę m w słowach

– zna słowa i melodię piosenki

czerpie radość z uczestnictwa w zabawach ruchowych

– potrafi opisać niektóre zwierzęta