Oddział IV „Wesołe Elfy”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

STYCZEŃ

  1. „ Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą ”

Hasła z podstawy programowej:

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

IV.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem;

IV.16 posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

Cele:

Dziecko:

– wypowiada się na dany temat                                                                                                            

– porusza się swobodnie do słyszanej piosenki                                                                              

– prawidłowo reaguje na umówiony sygnał                                                                                    

-  słucha ze zrozumieniem utworu literackiego                                                                               

– gestem przedstawia treść zdania                                                                                                  

– wykonuje prace plastyczne wg własnego pomysłu                                                                    

– porusza się rytmiczne do muzyki, swobodnie powtarzając układy taneczne                                 

 – wyróżnia i przelicza sylaby                                                                                                                

– samodzielnie formułuje pytania w zabawie słownej

 

  1. „ Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze ”

Hasła z podstawy programowej:

I.6 inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny                                                                                            

II.4 przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;                                                                                                                                        

II.6 rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki                                                  

IV.6 wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom                                                                        

IV.10 wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach

 Cele:

Dziecko:

– odpowiednio reaguje na sygnały dźwiękowe                                                                                     

– doskonali słuch                                                                                                                             

– wypowiada się na dany temat, dzieli się przeżyciami, odczuciami i wiedzą                               

– interesuje się historią swojego kraju                                                                                            

– wykorzystuje własne pomysły w zabawach tematycznych                                                       

– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych                                                                            

- uważnie słucha utworów literackich                                                                                             

– rozpoznaje i nazywa uczucia

  1. „ Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka ”

Hasła z podstawy programowej:

II.6 rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;                                                                                                      

II.9 wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;                                           

III.1 przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób   i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;                                                   

III.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;                             

III.6 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;                                     

III.7 respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;                                                                                                                                   

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt); 

Cele:

Dziecko:

– potrafi przedstawić swoich dziadków i opowiadać o nich                                                         

– interesuje się historią i tradycjami swojej rodziny                                                                       

– potrafi odpowiadać na pytania pełnymi zdaniami i wypowiadać się na dany temat                   

– rozumie, że należy szanować osoby starsze i właściwie zachowywać się w ich   towarzystwie                                                                                                                                  

– potrafi wyrazić swoje zdanie na dany temat i je obronić                                                             

– dobiera przedmioty ze względu na przeznaczenie                                                                            

– układa dłuższe wypowiedzi na określony temat                                                                           

– czerpie radość z uczestnictwa w zabawach muzyczno -ruchowych

  1. O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta ”

Hasła z podstawy programowej:

II.10 dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;                                                                                                                       

II.11 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.                                                                                                                                 

IV.1 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;                                                                                                                                                    

 IV.2 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;                                                                             

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; 

Cele:

Dziecko:

– poznaje różne gatunki zwierząt z rodziny kotów                                                                        

– buduje dłuższe, poprawne wypowiedzi na dany temat                                                               

– rozpoznaje gatunki kotów, łączy dorosłe z młodymi osobnikami                                               

– aktywnie uczestniczy w zabawach przy muzyce                                                                        

– ćwiczy sprawność i zwinność                                                                                                    

– odpowiednio reaguje na sygnały słowne