ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

 1. Mały człowiek czy też duży, dobrze, gdy pomocą służy

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:        

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,

III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.5 odpowiada na pytania, (…)

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją

wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki,(…)

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

IV.14 określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                                

Dziecko:

 • Poznaje okazje do czynienia dobrych uczynków;
 • Zwraca uwagę na przejawy życzliwości, uczynności uprzejmości;
 • Rozwija umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Doskonali świadomość schematu własnego ciała oraz umiejętności porównywania obiektów pod względem wielkości.
 • Posługuje się określeniami: na, pod, obok, między, nad, w
 • zna nazwy części ciała, orientuje się w schemacie własnego ciała
 1. Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:        

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,

III.8 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją

wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki,(…)

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy

własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

IV.15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń

i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi

i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, (…)

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                                

Dziecko:

 • Rozbudza w sobie ciekawość i dociekliwość badawczą;
 • Buduje proste konstrukcje latające;
 • Rozwija umiejętności plastyczno-technicznych;
 • Tworzy instrumenty dęte z nietypowych przedmiotów;
 • Wzbogaca czynny słownik;
 • Rozwija wyobraźnię
 1. Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:        

I.5 uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych,

III.2 odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej,

IV.5 odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki,(…)

IV.8 wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

IV.18 posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                               

Dziecko:

 • Uważnie słucha utworów literackich, umie wypowiadać się na temat ich treści;
 • Rozumie potrzebę ubierania się stosownie do panujących warunków pogodowych i dbania o zdrowie;
 • Rozwija postawę badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych;
 • Rozwija intuicję geometryczną, dostrzega kształty figur geometrycznych;
 • Czerpie radość z uczestnictwa w zabawach muzyczno-ruchowych
 1. Necio nasz przewodnik po komputerowym świecie

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Dziecko:        

I.1 zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

II.6 rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

III.4 używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

IV.3 odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

IV.7 eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki,(…)

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

IV.19 podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;

IV.21 rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach,

CELE SZCZEGÓŁOWE                                                                                               

Dziecko:

 • zna podstawy technologii informatycznej
 • rozwija twórcze myślenie
 • zna podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z komputera
 • rozwija umiejętności zastosowania komputera w nauce i zabawie
 • rozwija umiejętności rozwiązywania problemów przy pomocy komputera
 • poznaje różnorodne programy edukacyjne dla dzieci i sposoby ich wykorzystania
 • utrwala podstawowe pojęcia komputer, klawiatura, monitor, myszka, głośniki, drukarka.
 • poznaje możliwości wykorzystania komputera