STYCZEŃ 2021

Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

Hasła z podstawy programowej:

I.8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

II.8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

II.11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. 8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały (…)

IV.16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

Cele szczegółowe

Dziecko :

- doskonali sprawność ruchową

- odpowiednio reaguje na zmiany dynamiki w muzyce

- utrwala znajomość określeń: mały, większy, największy

- tworzy wraz z grupą wspólną opowieść

- zapoznaje się z kalendarzami

- dowiaduje się, że rok dzieli się na miesiące, tygodnie i dni

- wymienia we właściwej kolejności nazwy pór roku

- wymienia nazwy miesięcy

- dostrzega rytmy

- wie, że miesiące powtarzają się w każdym roku

- dostrzega cykliczność zdarzeń

- potrafi nazwać porę roku na podstawie jej atrybutów

  

Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali  rycerze

Hasła z podstawy programowej:

I.6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

II.4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

II.6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

II.7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

III. 5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała
z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

IV.3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

IV.9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

IV.11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

Cele szczegółowe

Dziecko:

- wciela się w rolę króla lub królowej

- uważnie słucha tekstu i wypowiada się na temat jego treści

- szybko reaguje na przerwę w muzyce i sygnał muzyczny

- poznaje wygląd budowli zamkowych

- bez pośpiechu stawia klocki, buduje jak najwyższą wieżę z klocków

- bierze udział w konkurencjach sportowych

- przestrzega zasady fair play

- poznaje stroje z dawnych czasów

- cierpliwie czeka na swoją kolej

- odczytuje symbole graficzne

- dostrzega ważne szczegóły

- ćwiczy spostrzegawczość

 

Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Hasła z podstawy programowej:

I.7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

II.6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

III. 2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

IV.12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

IV.17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

IV.20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

Cele szczegółowe

Dziecko:

- przedstawia swoją rodzinę innym dzieciom

- interesuje się historią swojej rodziny

- wie, czym jest drzewo genealogiczne

- uważnie słucha wiersza

- próbuje porównać swojego dziadka z postacią z wiersza

- układa przedmioty według podanej cechy

- naśladuje określone czynności

- układa przedmioty według cechy podanej przez nauczyciela

- rozpoznaje modele monet

- wie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

- dba o porządek

 

Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

 Hasła z podstawy programowej:

I.5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne,
z czworakowaniem, rzutne;

II.9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

III. 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV.13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

IV.15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń  i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

Cele szczegółowe

Dziecko:

- uważnie słucha utworu, zabiera głos w rozmowie

- cierpliwie czeka na swoją kolej, nie przerywa wypowiedzi innym

- uważnie słucha opowiadania i wyciąga wnioski - dostrzega następstwo zdarzeń

- przedstawia ruchem cechy charakterystyczne postaci

- dba o dobry nastrój

- dodaje, odejmuje, rozdaje i rozdziela po kilka przedmiotów

- przelicza i dopełnia elementy do wskazanej liczby

- bawi się z niecodziennym przyborem