STYCZEŃ

Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

 • 5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 • 1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 • 1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
 • 11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 Dostrzega występowania zdarzeń czasowych, pór roku, miesięcy.

 • Poznaje nazwy pór roku, pór dnia, miesięcy.
 • Rozwija zdolności dostrzegania i wyodrębniania się rytmów i sekwencji czasowych.
 • Poznaje utwory literackie o wartościach wychowawczych.
 • Potrafi opowiadać o wydarzeniach, w których uczestniczy.
 • Wystukuje rytm za pomocą klocków.
 • Wdraża do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem.
 • Uczy się funkcjonować społecznie.
 • Doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych.
 • Rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich.
 • Reaguje na polecenia w języku angielskim.

Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

 • 8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • 4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 • 8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 • 19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • Doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem.
 • Uczy się postrzegania wartości jako drogowskazów w życiu.
 • Rozwija umiejętności rozpoznawania i nazywania wartości moralnych.
 • Wdraża się do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.
 • Doskonali umiejętności orientacji w schemacie ciała.
 • Ilustruje ruchem treść wiersza i piosenki.
 • Doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych.
 • Rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich.
 • Reaguje na polecenia w języku angielskim.

 Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

 HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • 2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne,
  np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 • 3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 • 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 • 8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolejw zabawie lub innej sytuacji;
 • 6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 • 7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki.

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • Rozbudza ciekawość i dociekliwość badawczą.
 • Rozwija zdolności mówienia o uczuciach.
 • Uczestniczy w przygotowaniach do przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • Wykonuje własnoręcznie prezenty.
 • Rozwija umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Przestrzega reguł zabawy.
 • Doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych.
 • Rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich.
 • Reaguje na polecenia w języku angielskim.

 Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

HASŁA Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • 3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 • 6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 • 8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 • 7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 • 9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy;
 • 6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom.

CELE OPERACYJNE

DZIECKO:

 • Wyrażanie własnych myśli i życzeń.
 • Dostrzeganie potrzeb, marzeń innych ludzi.
 • Kształtuje elementarne nawyki higieniczne i kulturalne.
 • Rozwija kompetencje informatyczne i matematyczne.
 • Doskonali umiejętność interpretowania muzyki ruchem.
 • Doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych.
 • Rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich.
 • Reaguje na polecenia w języku angielskim.